Vivienda Tutelada Supervisada

A mesura que les persones amb discapacitat van avançant en el seu cicle vital, sorgeix la necessitat d’el recurs d’Habitatge Tutelat que permet proporcionar un servei més adequat i ajustat a les seves necessitats ia les de les seves famílies.

L’Habitatge Tutelat és un pis amb uns espais i equipaments propis de qualsevol llar, en el qual conviuen persones amb diversitat funcional, oferint els suports professionals necessaris per a aconseguir un adequat desenvolupament personal, tenint en compte les seves capacitats, necessitats i preferències. L’habitatge es converteix a la llar habitual de la persona amb discapacitat intel·lectual i per tant a “casa”.

Aquest recurs es configura com una alternativa a la residència que, en moltes ocasions, no respon a les necessitats de les persones amb un elevat nivell d’autonomia, tant física com social.

Partint d’una formació especialitzada de l’equip tècnic, s’ofereixen els suports necessaris en funció de les característiques, de les necessitats i de les potencialitats personals de cada persona, tenint com a meta l’autonomia, la normalització i la integració en la societat.

L’habitatge tutelat implica un aprenentatge en la convivència, compartir, assumir responsabilitats, prendre decisions i resoldre diferències, però també possibilita el desenvolupament de la intimitat, la privacitat i la llibertat. En aquest sentit, els habitatges tutelats contribueixen a augmentar la qualitat de vida de les persones que hi conviuen.
Les activitats que es desenvolupen en l’habitatge tutelat són les pròpies relacionades amb els objectius de el projecte:

– VIDA A LA LLAR: Manteniment, neteja, ordre i organització de l’habitatge.

– AUTOCURA: Higiene i neteja personal.

– DESENVOLUPAMENT PERSONAL / SOCIAL: Millora d’Habilitats Socials i desenvolupament d’un clima de convivència.

– SALUT: Alimentació saludable, activitats esportives i promoció de la salut.

– OCI I TEMPS LLIURE I INTEGRACIÓ COMUNITÀRIA: Sortides i excursions, visites a museus, cinema, pista de bitlles, etc.